با اسکن کد QR، رولکس را در WeChat دنبال کنید.

نحوه تنظیم CELLINI MOONPHASE

 نحوه تنظیم  CELLINI MOONPHASE

١. حالت ماه

برای تراز کردن دقیق نماد ماه کامل با نشانگر حالت ماه، دکمه تنظیم حالت ماه را به دفعات مورد نیاز فشار دهید.

پیچ کوک را باز کنید و سپس آن را تا شکاف دوم (وضعیت ٣) بیرون بکشید.

با چرخاندن پیچ کوک در یکی از جهات، نماد ماه کامل را به طور دقیق با نشانگر حالت ماه تراز کنید (ممکن است نیاز به چند بار چرخاندن باشد).

با چرخاندن پیچ کوک در یکی از جهات، عقربه دقیقه‌شمار را روی ساعت ١٢ قرار دهید.

با ابزار تنظیم، دکمه تنظیم حالت ماه را به تعداد روزهای محاسبه‌شده در مرحله بعد فشار دهید. اکنون حالت ماه تنظیم شده است.

__NUMPRESSURE__ ماه کامل قبلی__FULLMOONDATE__ امروز__TODAYDATE__

پیچ کوک را به داخل فشار دهید و سپس بپیچانید.

حالت ماه اکنون تنظیم شده است.

٢. تاریخ و ساعت

پیچ کوک را تا اولین شکاف (وضعیت ۲) بیرون بکشید.

برای تنظیم تاریخ، پیچ کوک را به یکی از جهات بچرخانید تا تاریخ جاری نمایش داده شود. عقربه ساعت‌شمار با پرش‌های یک ساعته حرکت می‌کند و هر بار که از ساعت ١٢ عبور کند، تاریخ عوض می‌شود.

برای تنظیم ساعت، پیچ کوک را در یکی از دو جهت بچرخانید. عقربه ساعت‌شمار با پرش‌های یک ساعته حرکت می‌کند. به تمایز میان ساعت‌های صبح و عصر توجه کنید (تاریخ وقتی عوض می‌شود که عقربه از نیمه‌شب عبور کند).

پیچ کوک را به داخل فشار دهید و سپس بپیچانید.

اکنون تاریخ و ساعت تنظیم شده است.

٣. دقیقه

پیچ کوک را تا شکاف دوم (وضعیت ۳) بیرون بکشید. عقربه ثانیه‌شمار در این حالت از حرکت می‌ایستد تا بتوانید ثانیه دقیق را در ساعت تنظیم کنید.

برای تنظیم دقیقه، پیچ کوک را در یکی از دو جهت بچرخانید. سایر عملکردها (ساعت، تاریخ و حالت ماه) هم هماهنگ می‌شوند.

پیچ کوک را به داخل فشار دهید و سپس بپیچانید.


اکنون ساعت Cellini Moonphase تنظیم شده است.

بعد از هر بار استفاده، پیچ کوک را دوباره با احتیاط به داخل قاب برگردانید تا به قابلیت ضدآب ساعت خدشه‌ای وارد نشود. پیچ کوک را هرگز نباید زیر آب باز کرد.

Cellini Moonphase

Cellini Moonphase

ساعت‌های رولکس

راهنمای کاربری

ساعت‌های رولکس