با اسکن کد QR، رولکس را در WeChat دنبال کنید.

نحوه استفاده از YACHT-MASTER II

نحوه استفاده از
YACHT-MASTER II

١. قبل از مسابقه قایقرانی

برنامه‌ریزی شمارش معکوس
قبل از مسابقه

مطمئن شوید که عقربه ثانیه‌شمارِ شمارش معکوس متوقف شده است. چنانچه شمارش معکوس متوقف نشده، با فشار دادن دکمه فشاری بالایی می‌توانید آن را متوقف کنید.
دور قاب را تا آخرین حد ممکن، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در وضعیت II قرار گیرد. این‌ کار دکمه فشاری بالایی را قفل می‌کند.

برنامه‌ریزی شمارش معکوس
قبل از مسابقه

دکمه فشاری پایین را آنقدر فشار دهید که در حالت فشرده‌اش باقی بماند. عقربه ثانیه‌شمارِ شمارش معکوس به ساعت ۱۲ باز می‌گردد. عقربه دقیقه‌شمارِ شمارش معکوس به همان دقیقه‌ای برمی‌گردد که آخرین بار تنظیم شده بود.

برنامه‌ریزی شمارش معکوس
قبل از مسابقه

 پیچ کوک را باز کنید.
برای تنظیم مدت زمان شمارش معکوس، پیچ وسط را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. عقربه دقیقه‌شمارِ شمارش معکوس با حرکت جهشی از دقیقه‌ای به دقیقه بعدی می‌رود. روی مدت زمان مورد نظر برای شمارش معکوس (در این مورد، ١٠ دقیقه) توقف کنید.

برنامه‌ریزی شمارش معکوس
قبل از مسابقه

دور قاب را تا آخرین حد در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در وضعیت I قرار گیرد. با این کار دکمه فشاری بالا از حالت قفل خارج شده و دکمه پایین آزاد می‌شود.

برنامه‌ریزی شمارش معکوس
قبل از مسابقه

پیچ کوک را به داخل فشار دهید و سپس بپیچانید.  

اکنون شمارش معکوس
تنظیم شده است

٢. در طول مسابقه قایقرانی

شروع
شمارش معکوس رسمی

صدای شلیک تفنگ و حرکت پرچم نشانگر آغاز رسمی شمارش معکوس مسابقه قایق‌رانی است.
برای شروع شمارش معکوس، دکمه فشاری بالایی را فشار دهید. عقربه ثانیه‌شمار شمارش معکوس بلافاصله شروع به حرکت می‌کند و ثانیه‌های سپری‌شده را نشان می‌دهد. عقربه دقیقه‌شمار دقایق باقی‌مانده را از طریق درجه‌بندی ٠ تا ١٠ ‌روی صفحه نشان می‌دهد.

هماهنگ‌سازی با
شمارش معکوس رسمی

در صورت لزوم برای هماهنگ‌سازی شمارش معکوس، به محض شلیک گلوله آغاز مسابقه، دکمه فشاری پایینی را فشار دهید. عقربه ثانیه‌شمارِ شمارش معکوس در حین حرکت بازنشانی می‌شود و به محض آزاد شدن دکمه فشاری، بلافاصله دوباره شروع به حرکت می‌کند. عقربه دقیقه‌شمار شمارش معکوس به طور خودکار روی نزدیکترین دقیقه تنظیم می‌شود.

علامت آمادگی
برای شروع

صدای شیپور و پایین آمدن پرچمی که با صدای شلیک دوم بالا رفته بود نیز از دیگر علامت‌های آمادگی است.
مطمئن شوید که شمارش معکوس Yacht‑Master II به درستی با شمارش معکوس اصلی مسابقه هماهنگ شده است. در صورت لزوم، شمارش معکوس را دوباره تنظیم کنید (تکرار گام قبلی).
اکنون ساعت مدت زمان باقیمانده تا امکان عبور از خط شروع را به طور دقیق و به ثانیه نشان می‌دهد.

شروع
رسمی

با تمام شدن شمارش معکوس، عقربه دقیقه‌شمار بر روی صفر می‌ایستد. عقربه ثانیه‌شمارِ شمارش معکوس به حرکت خود ادامه می‌دهد.

برای متوقف کردن عقربه ثانیه‌شمارِ شمارش معکوس، دکمه فشاری بالایی را فشار دهید.
برای بازنشانی شمارش معکوس، دکمه فشاری پایینی را فشار دهید. عقربه ثانیه‌شمارِ شمارش معکوس به ساعت ۱۲ باز می‌گردد. عقربه دقیقه‌شمارِ شمارش معکوس به همان دقیقه‌ای برمی‌گردد که در آخرین بار تنظیم شده بود (در اینجا ۱۰ دقیقه).

Yacht-Master II
آماده استفاده است

بعد از هر بار استفاده، پیچ کوک را دوباره با احتیاط به داخل قاب برگردانید تا به قابلیت ضدآب ساعت خدشه‌ای وارد نشود. پیچ کوک را هرگز نباید زیر آب باز کرد.

Yacht-Master II

Yacht-Master II

ساعت‌های رولکس

راهنمای کاربری

ساعت‌های رولکس